Zorg

Elke leerling heeft recht op goed onderwijs, ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Met Passend Onderwijs kunnen scholen de middelen die zij ontvangen voor extra ondersteuning effectiever inzetten, waardoor zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen.

Hiervoor is In de regio Zuidwest Friesland een samenwerkingsverband (SWV) opgericht: SWV Fultura VO. Het SWV maakt met de scholen afspraken over de ondersteuning aan leerlingen. Lees hier meer over het samenwerkingsverband.

Welke ondersteuning de scholen kunnen bieden, staat beschreven in het School OndersteuningsProfiel (SOP).

Op De Diken vermeldt de coach deze extra ondersteuning in het OPP van de leerling.

Wanneer blijkt dat de noodzakelijke ondersteuning op de eigen school niet toereikend is, dan gaat de zorgcoördinator in samenwerking met scholen uit ons SWV bekijken of een andere school deze ondersteuning kan bieden. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders.

Ondersteuningsteam

Op De Diken bestaat het ondersteuningsteam uit de zorgcoördinator, intern begeleider en twee (deeltijd) orthopedagogen. Waar nodig is er expertise van externe begeleiders. Eén maal per maand is er een multidisciplinair overleg (MDO) met het ondersteuningsteam, de schoolarts, de coach en een medewerker van het gebiedsteam. Tijdens dit MDO worden de leerlingen besproken die extra ondersteuning nodig hebben.

Contactpersonen

Coördinator Zorg
Mevr. W. Koops
WAKoops@dediken.nl

Intern Begeleider
Mevr. G. Speerstra
GSpeerstra@dediken.nl

Orthopedagoog
Mevr. A. de Boer  
aecboer@dediken.nl  

Neem contact met ons op