Ouders en school

Het contact met ouders wordt door de school als zeer waardevol ervaren. De deskundigheid van ouders én de kennis van de docenten dragen bij aan een plezierig en veilig schoolklimaat voor leerlingen.

Ouders zijn vrij om contact op te nemen met de coach. Voor een adequaat contact met ouders is het van groot belang dat de school beschikt over een juist adres, e-mailadres en een actueel telefoonnummer. Bij veranderingen dienen ouders dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de administratie.

De vaste contactmomenten zijn:

  • op de eerste dag van het nieuwe schooljaar maken de leerling, de ouder(s) en de coach kennis met elkaar door middel van een startgesprek.
  • twee maal in het schooljaar worden ouders en de leerling uitgenodigd om samen met de coach het OPP/IOP en het portfolio te bespreken.
  • de school organiseert voorlichtings-/ouderavonden met een bepaald thema. Ouders zijn hierbij van harte welkom.
  • de coach gaat bij de eerstejaars leerlingen minimaal een keer op huisbezoek. Zij komen kennismaken met de leefomgeving van de leerling. De coach van de overige leerjaren kan in overleg met de ouders ook op huisbezoek komen.
  • informatie, feitjes en mededelingen worden vermeld in de maandelijkse nieuwsbrief en op de website. De nieuwsbrief ontvangen de ouders via de e-mail. Dit geldt ook voor brieven met algemene mededelingen. (iets over app toevoegen?)
  • aan ouders én leerlingen wordt een keer per jaar gevraagd de PROZO enquête in te vullen. Deze enquête wordt gebruikt om de kwaliteitszorg te meten.

Ouderbetrokkenheid is van groot belang bij het onderwijs op De Diken. We hebben het dan ook als speerpunt in onze ambities meegenomen. Kijk ook op de pagina: Ontdek De Diken.

Inspraak

In het ouderplatform bespreken ouders, teamleden en directieleden hun ervaringen binnen school. Ouders zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze gesprek. Ze worden vroegtijdig op de hoogte gesteld.

Via de Medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders hun mening geven over alles wat school aan gaat. In de raad zitten ouders en teamleden. Een recente lijst met de namen van de MR leden staat op de pagina MR bij Ontdek De Diken. De MR leden worden via verkiezingen gekozen. De directeur en/of locatieleider van de school is geen lid maar op uitnodiging aanwezig bij de vergaderingen.
De MR adviseert en/of beslist over allerlei zaken, zoals arbeidsomstandigheden, veiligheid, ouderbijdrage en nieuwe ontwikkelingen in en rond school. De vergaderingen zijn openbaar.

Neem contact met ons op