Aanbod

Het praktijkonderwijs is verdeeld in vier leerlijnen: arbeid, wonen, burgerschap en vrije tijd. De lessen op het gebied van deze leerlijnen bestaan uit praktijklessen (groen, hout, metaal, horeca, winkel, zorg en schoonmaak) en theorie lessen. Daarnaast hebben de leerlingen rekenen, Nederlands en Engels. Stage neemt in het onderwijsaanbod een belangrijke plek in. De stage is eerst binnen school maar gaat geleidelijk over naar werkplekken in het bedrijfsleven.

Individueel Ontwikkelingsplan (IOP)/Ontwikkel Perspectief Plan (OPP).

Leerlingen krijgen vanaf het eerste leerjaar een IOP. In dit IOP staat beschreven aan welke haalbare ontwikkelingsdoelen de leerlingen de komende periode gaat werken, op school en in een later stadium ook op de stageplaats. Het IOP is leidend voor alle lessen die de leerling gaat volgen en de begeleiding die daarbij hoort.

Alle nieuwe leerlingen krijgen na plaatsing binnen zes weken een OPP. In dit plan staat onder andere het uitstroomperspectief, onderbouwing daarvan door de bevorderende en belemmerende factoren en de onderwijsbehoefte van de leerling. Het IOP en het OPP worden regelmatig geëvalueerd, bijgesteld en besproken met leerlingen, ouders en docenten.

De uitstroomniveau worden in de lessen naar drie niveau vertaald. De dagbesteding – beschutte werkplek is het A-niveau, het vrije bedrijf – reguliere arbeidsmarkt is het B-niveau en MBO is het C-niveau. De stagecoach speelt een belangrijke rol in de arbeidstoeleiding. In zowel de theorie – als de praktijklessen krijgen de leerlingen een passend aanbod.

Van leerjaren naar fasen

Voorheen hanteerden wij het leerstofjaarklassensysteem. Dit ging meer en meer knellen. Het stond op gespannen voet met gepersonaliseerd leren. Vertraagde en versnelde ontwikkeling werd in leerjaren gedrongen. Sommige leerlingen hebben meer tijd nodig. Anderen kunnen versnellen. Er zijn leerlingen die te lang in leerjaar 1 en 2 zaten en leerlingen die meer tijd nodig hadden in leerjaar 3. Bovendien waren er grote leeftijdsverschillen tussen leerlingen bij binnenkomst. Bij de praktijkvakken brachten we eerder al in leerjaar 4 en 5 leerlingen bij elkaar. Zo maken we het mogelijk om een breed aanbod te houden. Dit alles vraagt om een flexibele organisatie. Zie afbeelding hieronder, van de fasestructuur.

Onze school krijgt dit schooljaar een financiële bijdrage vanuit het Europees Sociaal Fonds en vanuit REACT-EU. Deze subsidies worden bij ons op school ingezet op activiteiten om de stap naar arbeid of vervolgonderwijs optimaal te laten verlopen.

Neem contact met ons op